به تکاپو خوش آمدید

با آرزوی بهترین ها

نصف این لیوان پر و نصف آن خالیست 

بهتر است پر آنرا ببینیم تا خالیش را

چون نتیجه اش مثبت است

  • این سایت قصد دارد در جهت
  •   کار آفرینی و توسعه
  • کسب و کار  در وقت آزاد گام بردارد و از نظرات سازنده و مفید
  • اسقبال می کنیم

حیوانات موجودات عجیبی نیستند بلکه آنها هم دارای احساسات و عواطفند حداقل آزارشان ندهیم 

غذا تنها چیزیست که همه ما روزانه مصرف می کنیم بهتر است با دقت انتخاب کنیم

  • با آرزوی اوقاتی خوش و درآمدی سرشار برای همه خصوصا تکاپوئی ها

ضمن آنکه ما معتقدیم احساس خوشبختی به داشتن پول زیاد نیست . تا اندازه محتاج نبودن به این و آن کافیست .

زیاده خواهی انسان را از مسیر معرفت خارح میکند