علم و پیشرفت آن در جهان

امروزه علم پیشرفت چشمگیری داشته و اطلاع رسانی با همه توسعه یافتگی از رساندن اطلاعات دقیق و به روز آن عقب است

اطلاع رسانی و علم در ایران

علم در ایران نیز به همت علاقمندان آن پیشرفت چشمگیر و قابل ملاحظه ای داشته است ولی اطلاع رسانی هنوز کار دارد

عکس تزئینی است