گوناگونی اطلاع رسانی

درجوامع امروز با گستردگی تنوع رنگ ونژادها و سلیقه های متنوع و گوناگون اطلاع رسانی هم به شکل بیسابقه ای متنوع و متناسب با انواع سلیقه ها شکل گرفته است

این تصویر تزئینی و آزمایشی است