اطلاع رسانی امروزه مقوله ای قابل تامل وتوجه است که بیشترین تاثیر را در شکل دهی به افکار درست و یا غلط افراد هر جامعه ای میتواند داشته باشد بنابراین هرگونه دستکاری – تحریف ویا دگرگونی در اطلاع رسانی به هر شکلی می تواند منجر به تغییر در نتیجه باشد .

اگر برنامه ریزیها متناسب با نتیجه مطلوب و مد نظر انجام نگیرد مسلما آنچه عاید میشود همانی که انتظار میرود نخواهد بود و به همین دلیل است که میبایست حساسیت ها در این زمینه بیشتر از پیش باشد و حتما کار به دست کاردانهای مسئولیت پذیر سپرده شود تا نتیجه آنی باشد که مد نظر است .