هنر همواره در طول تاریخ مورد توجه و پذیرش حاکمان و عموم مردم قرار داشته است . حاکمان نیز برای پیش برد منویات خود از هنر بیشترین بهره را برده اند . امروزه تاثیر چشمکیر تلفیق هنر با تکنولژی و صنعت را به وضوح میتوان مشاهده کرد . بهره گیری از هنر در اطلاع رسانی نیز اجتناب ناپذیر است .