دنیای هنر امروز شکلهای متفاوتی با گذشته پیدا نموده زیرا دیدگاهها و سلیقه ها نسبت به قبل تفاوت مییابد و به همین دلیل هنر مندان نیز آثار حدید و متناسب با شرایط را خلق و عرضه مینمایند . خلق آثار به سبک های مختلف در نقاشی . مجسمه سازی . موسیقی . تاتر و سینما موید این مطلب است ( البته هنر امروز  محدود به موارد یاد شده نمیشود ) ضمنا ذکر این نکته ضروریست که تاثیر هنر در پیشرفتهای چشمگیرجوامع متمدن امروزی را نمیتوان نادیده گرفت زیرا نسبت تمدن و هنرمندان فرهیخته دنیای متمدن غیر قابل انکار است .

به عبارت ساده تر : هنرمندان دنیای زیبا تری میسازند